facebook twitter linkedin pinter

Podmínky používání

Tyto podmínky (dále jen "Podmínky") upravují podmínky užívání internetových stránek www.mojeinvestice.cz (dále jen "Stránky MI"). Pořizovatelem a provozovatelem Stránek MI je společnost Conseq Investment Management, a.s. (dále jen "Conseq").

Autorská práva a ochranné známky

Uživatel bere na vědomí, že obsah a struktura Stránek MI jsou chráněny autorským právem a že Conseq je registrovaná ochranná známka.

Informace obsažené na Stránkách MI nesmí být interpretovány jako poskytnutí licence nebo práva na používání jakéhokoliv obrázku, ochranné známky, servisní značky nebo loga obsaženého na těchto stránkách.

Obsah Stránek MI

Veškeré informace uvedené na Stránkách MI mají pouze informativní charakter. Obsah Stránek MI je připravován ze zdrojů, které Conseq pokládá za důvěryhodné. Nicméně za správnost, aktuálnost a kompletnost takových informací Conseq v žádném případě neodpovídá.

Conseq si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek MI.

Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách MI musí být posuzovány ve vztahu k podmínkám, za nichž byly vypracovány a k okamžiku jejich prvního zveřejnění na Stránkách MI.

Pokud není uvedeno jinak, nemá obsah Stránek MI povahu nabídky, investičního nebo jiného doporučení, návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv investičního nástroje nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci nebo jiného úkonu ze strany Conseq.

Je proto žádoucí před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí konzultovat Vaši finanční situaci s finančním poradcem. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňuje Conseq na rizika spojená s investováním do investičních nástrojů a na další důležité informace zde.

Práva uživatele Stránek MI

Stránky MI jsou určeny pouze pro osobní potřebu jejich uživatele.

Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu společnosti Conseq oprávněn (i) údaje, data a články uvedené na těchto stránkách archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření názvů, včetně prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl; (ii) využít obsahu Stránek MI k systematickému zpracování, vytváření databází a činnostem jiným než pro osobní potřebu; (iii) vytvořit přímou linku (hypertextový odkaz) k obsahu na Stránkách MI.

V případě obdržení souhlasu společnosti Conseq musí být Conseq vždy uveden jako zdroj informací a použitý soubor nesmí být obsahově ani jinak pozměňován.

Jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek MI jsou zakázány.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá Stránky MI na vlastní riziko.

Conseq nezaručuje správnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto stránkách, jakož ani možnost připojení a bezchybného fungování Stránek MI.

Conseq neodpovídá za jakékoliv případné přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek MI a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti, nemožnosti připojení se k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Conseq rovněž nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek MI.

Conseq neodpovídá za obsah nebo případnou nefunkčnost internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek MI, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách. Conseq neodpovídá za obsah internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky MI, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách.

Nakládání s daty a údaji registrovaných uživatelů

Zasílání požadavků na kontakt je úplně nebo částečně podmíněno poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). V takovém případě bude Conseq s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Veškeré informace zaslané ze Stránek MI jsou důvěrné. Jakékoli jejich kopírování, distribuce nebo zveřejnění je přísně zakázáno.

Aktualizace podmínek

Podmínky užívání informují uživatele Stránek MI o podmínkách užívání jejich obsahu a byly aktualizovány ke dni 1. 10. 2020.