logo30

Slovník investora

Při investování se můžete občas potkat s některými novými pojmy. Slovník investora je zde pro Vás, aby Vám pomohl tyto pojmy pochopit a zorientovat se v nich.

A
Akcie
cenný papír, reprezentující podíl na majetku akciové společnosti, právo podílet se na zisku (dividenda), právo podílet se na rozhodování
Akcionář
majitel akcie, podílník
Aktiva
majetek společnosti/ fondu
Alokace
rozložení aktiv podle typu cenných papírů, regionů, měn nebo průmyslových oborů
Apreciace
tržní zhodnocení měny, posílení jejího kurzu
Auditor
odborník, který je zaregistrovaný u příslušného zákonem stanoveného orgánu; provádí audit – ověřuje správnost vedení firemního účetnictví a kontroluje dodržování stanovených procedur v podniku
B
Banka
centrální neboli národní banka, základní banka státu. Je to vrcholná instituce ustanovená vládou, odpovídá za měnovou politiku v zemi – vydávání peněz, dozor nad činností obchodních bank apod. V České republice je centrální bankou Česká národní banka.
Benchmark
srovnávací sazba nebo index
Beta
finanční ukazatel, který měří relativní volatilitu cenného papíru. Vyjadřuje závislost chování kurzu daného cenného papíru vůči zbytku trhu. Pokud je beta rovna jedné, její riziko/výnos odpovídá průměru na trhu, je-li hodnota vyšší jak 1, můžeme očekávat vyšší riziko/výnos
Blue chips
nejlikvidnější a nejkvalitnější akcie na daném kapitálovém trhu.
Bond
viz. dluhopis
Bonita
kvalita cenného papíru, resp. schopnost jeho emitenta plnit své závazky
Broker
provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka
Burza cenných papírů
organizátor trhu, na kterém se střetávají ti, kteří mají volné peněžní prostředky a chtějí je zhodnotit (investoři) s těmi, kteří potřebují získat prostředky (emitenti cenných papírů).
Burzovní index
ukazatel popisující vývoj trhu, kde má každý cenný papír svoji váhu; Burza Cenných Papírů Praha má svůj Index PX
Býčí trh
rostoucí trh
C
Cash - flow
peněžní tok, rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy
Cenný papír
dokument, se kterým je svázán nějaký právní nárok vlastníka cenného papíru vůči subjektu, který je z listiny zavázán. Příkladem cenných papírů jsou akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, podílové fondy atd.
Custodian
správce aktiv svěřených klientem, je jím banka nebo jiný obchodník s cennými papíry
D
Daň
zákonem stanovená povinná a nenávratná platba do veřejného rozpočtu, kterou stát vymáhá od fyzických i právnických osob
Deficit
schodek, záporná bilance rozpočtu, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy
Deflace
pokles cenové hladiny, opak inflace
Depozitář
subjekt (nejčastěji banka), který průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem, zda jsou dodržovány zákonné i statutem dané investiční limity
Depreciace
tržní znehodnocení měny, oslabení jejího kurzu
Deprese
hluboká ekonomická recese charakteristická vysokou nezaměstnaností, bankroty firem, stagnací celkové produkce apod.
Devalvace
úřední znehodnocení měny, oslabení jejího kurzu centrální bankou
Diskontní sazba
pokud si komerční banky uloží svou přebytečnou likviditu u centrální banky, bude úročena diskontní sazbou
Diverzifikace
rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika z pohledu různých cenných papírů, trhů, zemí apod.
Dividenda
podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii
Dluh
předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit pohledávku vůči osobě druhé (věřitelovi)
Dluhopis
cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vypůjčovatele) splatit jeho majiteli (investorovi) k datu splatnosti dluhopisu jeho jmenovitou (nominální) hodnotu a v pravidelných intervalech vyplácet úrokový kupón.
Doporučený investiční horizont
minimální časové období, po němž můžeme u daného investičního instrumentu s významnou mírou pravděpodobnosti očekávat dosažení předpokládaného výnosu
Dumping
situace, kdy je vyvážené zboží prodáváno za nižší cenu než za jakou je možné si toto zboží koupit v zemi výroby
Durace
vyjadřuje citlivost kurzu dluhopisu na změnu úrokových sazeb, počítá se jako průměrná doba splatnosti všech peněžních toků
E
Embargo
zákaz vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží, představuje jeden z nejkrajnějších prostředků diplomatického nátlaku
Emise
vydání (uvedení do oběhu) nových peněz nebo cenných papírů
Emitent
vydavatel cenných papírů
Export
Vývoz, prodej statků a služeb do zahraničí
F
Fixní dluhopis
kupónová sazba je neměnná po celou dobu životnosti dluhopisu
Floating
plovoucí devizový kurz, který se utváří na trhu jako výsledek poměru nabídky a poptávky, ve kterém centrální banka nemusí intervenovat za udržení kurzu
Fond fondů
fond, který investuje do podílových listů ostatních fondů
Futures
investiční nástroj ve formě závazku kupujícího koupit a prodávajícího prodat cenné papíry ve stanoveném termínu v budoucnosti za stanovenou cenu
G
Goodwill
dobré jméno nebo pověst firmy
H
Hedging
zajištění proti riziku (snížení rizika) původní investice
Hodnota (kurs, cena) podílového listu
hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat, u otevřených podílových fondů se používá zkratka NAV na 1PL neboli čistá hodnota aktiv na jeden podílový list
Hrubý domácí produkt
celková peněžní hodnota všeho zboží a služeb vyrobených v dané zemi za dané období, základní ukazatel měřící ekonomickou aktivitu země
Hrubý národní produkt
celková peněžní hodnota všeho zboží a služeb vyrobených domácími výrobními faktory (občany dané země v tuzemsku i zahraničí) za dané období
Hypotéční zástavní list (HZL)
dluhopis vydaný hypotéční bankou, který je krytý pohledávkami z hypotečních úvěrů. Jako zástava za splacení HZL slouží nemovitosti, na jejichž pořízení byly prodejem HZL získány peníze
I
Import
dovoz, nákup statků a služeb v zahraničí pro potřebu vlastní země
Index
měřítko vývoje, ukazatel vývoje sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu
Inflace
vzestup cenové hladiny
Investiční fond
je akciová společnost, která vydáváním akcií získává prostředky na koupi cenných papírů
Investiční horizont
doba, na kterou je investice plánována
Investiční limity
určují maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů
ISIN - International Security Identification Number
mezinárodní identifikační kód složený z písmenek a číslic, který jasně definuje konkrétní cenný papír
J
Jistina
půjčený finanční obnos, který se musí splatit
Joint venture
společný podnik několika společností, obvykle domácích a zahraničních, který je vytvořen za účelem realizace podnikatelského záměru
K
Kolektivní investování
forma společného podnikání, kdy jsou úspory svěřeny profesionálnímu správci, který shromažďuje peněžní prostředky od velkého okruhu osob ty pak používá ke koupi cenných papírů nebo je ukládá na účty u bank. Výhodou je snížení rizika při profesionální správě úspor i možnost investování do oblastí, kam by jednotlivec nemohl investovat kvůli malému objemu svých úspor.
Konvertibilní dluhopis
dluhopis, se kterým je spojeno právo jeho výměny při splatnosti za akcie emitenta v předem stanoveném poměru
L
Likvidita
možnost přeměnit aktiva na hotové peníze, resp. schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků; čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit
Lombardní sazba
Sazba poskytovaná ČNB na vykrývání likvidity bank proti zástavě cenných papírů. Jde o nejvyšší sazbu, za kterou si může komerční banka půjčit od ČNB na krátkou dobu peníze
Lot
minimální obchodovaný počet kusů (jednotka) cenného papíru (obchodování probíhá v celých násobcích lotu)
M
Makléř
viz. broker
Medvědí trh
klesající trh; každý trh, který klesá se nazývá medvědí trh (bear)
N
NAV (Net Asset Value)
čisté obchodní jmění
Nominální hodnota
jmenovitá hodnota uvedená na cenném papíru, může se lišit od jeho tržní ceny
O
Obchodník s cennými papíry
subjekt, který má na základě licence udělené Komisí pro cenné papíry oprávnění obchodovat s cennými papíry může pro zákazníky nakupovat a prodávat cenné papíry
Opce
derivátový finanční nástroj, při kterém jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu
Otevřený podílový fond
podílový fond, u kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni uplatnění práva na odkup
P
P/E ratio
poměr mezi tržní cenou akcie (price) a čistým ziskem na akcii (earnings)
Podílník
majitel podílových listů
Podílový fond
subjekt kolektivního investování zřizovaný investiční společností za účelem shromažďování peněžních vkladů, které jsou investovány do investičních nástrojů
Podílový list
cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva
Pokladniční poukázka
krátkodobý dluhový papír splatný do jednoho roku
Portfolio
soubor investic (cenných papírů apod.) vlastněných investorem, čím širší portfolio, tím více rozložené riziko
R
Rally
výraz označující prudký růst ceny aktiva nebo celého trhu
Ranking
hodnocení, používané pro porovnávání výkonnosti investic mezi sebou
Rating
"Písmenkové hodnocení" např. "S&P Rating AA", hodnotí stabilitu, důvěryhodnost a záruku návratnosti investic daného ekonomického subjektu.
Recese
pokles reálného hrubého domácího produktu (HDP) po dvě nebo více následující čtvrtletí v roce
Rentabilita
výnosnost, ziskovost
Repo sazba
Základní nástroj pro regulaci úrokových sazeb, sazba za níž si komerční banka ve 14 denní periodě může ukládat u ČNB prostředky
Revalvace
úřední zhodnocení měny, posílení jejího kurzu centrální bankou
Riziko
nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu
S
Směnka
úvěrový cenný papír, který poskytuje majiteli směnky právo vyžadovat zaplacení stanovené peněžní částky ve stanoveném čase a dlužníka zavazuje zaplatit
Solventnost
platební schopnost
Statut fondu
prospekt, který je základním dokumentem fondu určující základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu
Špinavé peníze
peněžní prostředky z nelegálního obchodu (např. s drogami, zbraněmi či z prostituce)
T
Ticker
několikapísmenný kód cenného papíru pro jeho jednodušší identifikaci
Tržní kapitalizace společnosti
tržní hodnota podniku, násobek počtu všech akcií jejich aktuální tržní cenou
V
Valuta
peníze v hotovosti v cizí měně
Vlastní kapitál
čisté obchodní jmění (majetek) podniku
Volatilita
riziko, kolísavost kursu cenného papíru
Z
Zajištěný fond
fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části či celé investované částky
Zisk
kladný rozdíl mezi výnosy a náklady
Ztráta
záporný rozdíl mezi výnosy a náklady

Potřebujete pomoc se sjednáním smlouvy?

Rádi byste se nás ještě na něco zeptali? Nevíte si rady s vyplněním smlouvy? Zanechte nám kontakt.
Zavoláme vám, připravíme spolu návrh smlouvy, který pak jednoduše podepíšete online. Pokud jste z Prahy a preferujete osobní kontakt, domluvíme si schůzku, kde smlouvu podepíšeme.

Preferovaný způsob uzavření smlouvy: